MOZPO NSZZ „Solidarność” w Piszu

Monthly Archives: Luty 2020

W dniu 29 stycznia 2020 r. w MEN odbyło się spotkanie Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania  NSZZ „Solidarność” reprezentowali w nim: Monika Ćwiklińska, Tomasz Gryczan i Henryk Domian. Tematem posiedzenia było omówienie propozycji zmian w przepisach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli.

Przedstawiciele ministerstwa przypomnieli, jakich zmian prawnych dokonano w ww. przepisach w 2016 i 2019 roku i czym były one podyktowane. Następnie podano dane statystyczne dotyczące liczby postępowań dyscyplinarnych W dalszej części spotkania przedstawiciele związków zawodowych i samorządów dyskutowali na temat propozycji zmian przepisów, jakie dotarły do MEN  (w załączeniu fotografie prezentowanych slajdów oraz materiał do dyskusji przekazany przez ministerstwo).

Henryk Domian powołując się na swoje 30-letnie doświadczenie w pracy przy ok. 200 sprawach wskazał na liczne patologie w pracy rzeczników i komisji dyscyplinarnych, zwłaszcza w okresie ostatnich 10 lat. Zauważył, że istniejące aktualnie przepisy są w dużej mierze wykorzystywane do pozbywania się niewygodnych nauczycieli lub dyrektorów. Stwierdził, że jeśli przepisy te miałyby obowiązywać w takim jak dziś kształcie, to właściwszym byłoby ich uchylenie w całości.

Tomasz Gryczan przedstawił stanowisko KSOiW odnosząc się do poszczególnych propozycji zawartych w materiale. Negatywnie ocenił rozdział 10 ustawy Karta nauczyciela jako sprzeczny z zasadami techniki prawodawczej, a procedurę odpowiedzialności dyscyplinarnej określił jako zbyt obszerną i skomplikowaną. Wskazał na nielogiczność zapisu ust. 2 w art. 75 KN i skrytykował przepis ust. 2a jako mechanizm bezrefleksyjnej denuncjacji nauczyciela do rzecznika dyscyplinarnego w sytuacji podejrzenia popełnienia czynu naruszającego prawa i dobro dziecka. Wyraził zdanie, że w przypadku pozostawienia ww. przepisów ust. 2a art. 75, należy wydłużyć czas w celu rozpoznania sprawy przez dyrektora lub organ prowadzący. Mecenas Gryczan negatywnie ocenił propozycję rozszerzania katalogu kar określonych w art. 76 KN.

W związku z tym, że podczas spotkania omówiono tylko 4 pierwsze propozycje przedstawionego materiału, dalszą dyskusję przeniesiono na kolejne spotkanie, które odbyć ma się nie wcześniej, niż za dwa tygodnie. (prezentacja)

Minister D. Piontkowski zwrócił się do obecnych stron dyskusji o przygotowanie propozycji katalogu przewinień dyscyplinarnych i adekwatnych do nich kar.

Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” dementuje nieprawdziwe informacje rozpowszechniane przez niektóre media. 

Oświadczamy,  iż w styczniu b.r. nie odbyła się Rada KSOiW i nie zostały przyjęte żadne stanowiska Krajowej Sekcji w sprawie pragmatyki zawodowej nauczycieli, w tym o odpowiedzialności dyscyplinarnej. Takie stanowiska będą przyjęte podczas pierwszego w 2020 roku posiedzenia Rady KSOiW w Płocku 12 lutego.

Nieprawdziwa jest również informacja o tym, że KSOiW przedłożyła ministerstwu edukacji propozycję likwidacji Rozdziału 10 KN statuującego odpowiedzialność dyscyplinarną nauczycieli, a niekorzystne zmiany prawne czyli art. 75 KN ust. 2a są konsekwencją podpisanego porozumienia z 7 kwietnia 2019 r. pomiędzy NSZZ „S” a rządem RP, co sugerował w swoich wystąpieniach podczas obrad Zespołu wiceprezes ZNP K. Baszczyński.

Monika Ćwiklińska

Rzecznik prasowy

KSOiW NSZZ „Solidarność”

Podczas obrad Prezydium KSOiW w dniach 15–16 stycznia 2020 r. określiło planowaną tematykę i organizację posiedzenia Rady KSOiW w Płocku w lutym b.r. Porządek obrad zostanie przesłany w późniejszym terminie. Dyskutowano na temat informacji medialnych dotyczących ewentualnych zmian w ustawie Karta nauczyciela. Prezydium popiera zmiany służące oświatowemu środowisku, jak przywrócenie art. 88 czy likwidacja rozdziału 10 Odpowiedzialność dyscyplinarna.

Sekretarz Agata Adamek przekazała informacje na temat wystąpienia Ministra Edukacji Narodowej w sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży dotyczącego działań – kierunków i priorytetów w zakresie oświaty i wychowania. Szczegóły tego wydarzenia dostępne są na stronie internetowej sekcji. Zaplanowano również udział przedstawicieli Prezydium w uroczystościach 75 rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu – Brzezince 26-29.01.2020 r. oraz spotkaniu w MEN dotyczącym odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli w dniu 29.01.2020 r.

W związku z przeniesieniem biura sekcji do Warszawy, podajemy nowy adres naszej siedziby:

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” 00-838 Warszawa ul. Prosta 30.

Monika Ćwiklińska

Rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „Solidarność

Warszawa, 09.01.2020 r.

            W związku z przedstawieniem autopoprawki rządu do projektu ustawy budżetowej na 2020 rok, Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” przypomina, iż nie akceptuje terminu i wysokości podwyżek nauczycieli proponowanych przez rząd RP.

            Rząd w projekcie ustawy budżetowej nie przewiduje skutków finansowych wzrostu płac nauczycieli w przyszłym roku budżetowym, wynikających z Porozumienia  między stroną rządową i stroną związkową, reprezentowaną przez przedstawicieli KSOiW NSZZ „Solidarność”, zawartego 7 kwietnia 2019 r. w przededniu strajku w szkołach i placówkach oświatowych. Wówczas, podczas burzliwych negocjacji, postulatem NSZZ „Solidarność” związanym z płacami nauczycieli był wzrost wynagrodzeń o 15% z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 oraz zmiana systemu wynagradzania nauczycieli po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi w ten sposób, by nowy model kształtowania płac tej grupy zawodowej mógł być wdrożony od 1 stycznia 2020 roku i uwzględniał 15% podwyżkę. NSZZ „Solidarność” domaga się zwiększenia w ustawie budżetowej środków finansowych gwarantujących 15 % wzrost płac.

Monika Ćwiklińska

Rzecznik prasowy

KSOiW NSZZ „Solidarność”

Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w dniu 31 grudnia 2019 roku zwróciło się do rządu RP z żądaniem podjęcia konkretnych działań w celu realizacji porozumienia z 7 kwietnia 2019 r. zawartego między przedstawicielami rządu RP i KSOiW.

Uważamy, że rząd RP nie podjął dotychczas żadnych kroków zmierzających  do realizacji punktu VI porozumienia – czyli wypracowania nowego systemu wynagradzania nauczycieli w powiązaniu z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej, który to system obowiązywałby od 2020 roku. Dlatego uważamy za konieczne doprowadzenie do pilnego spotkania sygnatariuszy zawartego porozumienia – przedstawicieli KSOiW i rządu RP. Zwróciliśmy się również do przewodniczącego KK NSZZ „S” o udzielenie silnego wsparcia w tej sprawie.

Monika Ćwiklińska

Rzecznik prasowy

KSOiW NSZZ „Solidarność”

W dniu 3 grudnia 2019 r. w Warszawie doszło do spotkania Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego z Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność”. W rozmowach uczestniczyła również wiceminister edukacji Marzena Machałek i wiceminister Maciej Kopeć. Uczestnicy spotkania rozmawiali o konieczności dokończenia realizacji kwietniowego porozumienia między rządem a KSOiW NSZZ „S”. Wdrożenie ustawy z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy Karta nauczyciela umożliwiło wprowadzenie od 1 września br. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli, dodatku dla nauczycieli wchodzących do zawodu, min. 300 zł dodatku za wychowawstwo, skrócenie ścieżki awansu zawodowego i powrót do oceny pracy nauczycieli z 2018 r. Minister D. Piontkowski wskazał, że będzie dążył do zrealizowania porozumienia z 7 kwietnia br. w zakresie zmiany systemu wynagradzania nauczycieli. W jego opinii zmiana ta powinna być powiązana z zasadami finansowania zadań oświatowych, rozdziałem kompetencji między rządem a samorządem, pragmatyką zawodu nauczyciela, organizacją pracy szkół. Szef MEN wskazał, że nowe rozwiązania w tym zakresie będą uzgadniane w ścisłej współpracy ze związkami zawodowymi i powinny wpłynąć na wysokość płacy nauczycieli. Strony rozmów zgodziły się, że wypracowanie takich zmian będzie wymagało czasu dużo dłuższego niż do końca 2019 roku. Podczas spotkania przedstawiciele strony związkowej przedstawili zagadnienia, które w ich opinii wymagają korekt lub wprowadzenia nowych rozwiązań. Ważnym aspektem rozmowy była dyskusja na tematy zgłoszone podczas posiedzenia Rady KSOiW w Krynicy Zdroju w listopadzie br. takie, jak odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli, rola kuratorów oświaty, problemy edukacji włączającej, czas pracy nauczycieli na etacie łączonym różnych pensach i inne. Strony rozmów mają rozbieżne stanowiska dotyczące wysokości podwyżek płac nauczycieli w 2020 roku.

Monika Ćwiklińska

Rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „Solidarność”