MOZPO NSZZ „Solidarność” w Piszu

Uncategorized

Warszawa, 02.06.2020 r.

W dniu 2 czerwca 2020 r. odbył się Międzynarodowy Szczyt Zawodu Nauczyciela (International Summit on the Teaching Profession, ISTP), którego gospodarzem była Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) z siedzibą w Paryżu. Ideą przewodnią spotkań w ramach ISTP jest stworzenie płaszczyzny debaty ministrów edukacji oraz przedstawicieli nauczycielskich związków zawodowych na temat zawodu nauczyciela.

Delegacje krajowe składają się z ministra edukacji danego kraju oraz przedstawicieli reprezentatywnych związków zawodowych. Z uwagi na pandemię SARSCoV-2, tegoroczne wydarzenie miało charakter wirtualny i odbywało się przy pomocy środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W czasie szczytu NSZZ„Solidarność” reprezentował przedstawiciel międzynarodowy Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania Tomasz Gryczan.

Uczestnicy dyskusji z ponad 90 krajów debatowali nad obecną sytuacją branży edukacyjnej oraz omawiali nowe wyzwania stojące przed środowiskiem oświatowym w dobie zagrożenia epidemicznego. Wielu panelistów podkreślało fakt, że odwołanie zajęć w szkołach i konieczność zorganizowania uczniom zdalnej nauki,to dla wielu pracowników oświaty spore wyzwanie. W tym kontekście za warunek sine qua non prawidłowego procesu kształcenia uznano dostęp nauczycieli do szerokopasmowego internetu oraz narzędzi instruktażowych pracy online. Ponadto, w trakcie wirtualnej konferencji wielokrotnie podkreślano znaczenie dialogu i współpracy między rządami oraz nauczycielskimi związkami zawodowymi w przedmiocie reorganizacji pracy szkół.

Na zakończenie warto nadmienić, że pierwszy „szczyt” odbył się z inicjatywy Stanów Zjednoczonych w Nowym Jorku w 2011 roku. Kolejne spotkania miały miejsce w Nowym Jorku (2012), Amsterdamie (2013), Wellington (2014), Banff w Kanadzie (2015), Berlinie (2016), Edynburgu (2017), Lizbonie (2018) i Helsinkach (2019). Należy wyrazić przekonanie, że ISTP w 2021 r. odbędzie się już w tradycyjnej, znanej od lat formule bezpośredniej dyskusji i wymiany poglądów.

Monika Ćwiklińska

rzecznik prasowy

KSOiW NSZZ „Solidarność”

Warszawa, 28.05.2020r.

Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”podczas swojego posiedzenia w dniu 28 maja 2020 r.omówiło postępy prac nad tzw. Tarczą 4.0, która obecnie jest procedowana w polskim parlamencie. Wskazana ustawa ma w założeniu łagodzić negatywne skutki gospodarcze związane z epidemią koronawirusa.

Niepokój środowiska oświatowego może budzić pomysł zamrożenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz ograniczenia odprawy należnej pracownikowi z tytułu rozwiązania umowy o pracę. Analiza tekstu projektowanego aktu prawnego skłania do wniosku, że przewidziane w nim rozwiązania dotyczą głównie branży produkcyjnej. Powyższe potwierdza opinia Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wyrażona w decyzji jej prezydium z 26 maja 2020 r. Najwyższa władza wykonawcza Związku podkreśla, że obniżenie wynagrodzenia lub inne negatywne dla pracownika ograniczenia mogą nastąpić jedynie po zawarciu porozumienia z reprezentatywną organizacją związkową.

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” będzie monitorować dalszy proces legislacyjny związany z Tarczą 4.0. Opinia KK w tym zakresie oraz szczegółowa informacja na ten temat znajduje się w załączniku poniżej komunikatu.

Monika Ćwiklińska

rzecznik prasowy

KSOiW NSZZ „Solidarnoś

Z najgłębszym smutkiem i żalem zawiadamiamy że w niedzielę 19 kwietnia 2020 r. w wieku 55 lat odszedł nasz serdeczny kolega ś.p. Andrzej Lewandowski. Wieloletni działacz „Solidarności”, członek Zarządu, wiceprzewodniczący Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty w Piszu.

Zawsze pełen energii i radosny, aktywny Działacz Związkowy, Przyjaciel, życzliwy i dobry człowiek.

Z rodziną i wszystkimi bliskimi Andrzeja łączymy się w bólu i składamy wyrazy głębokiego współczucia

Zarząd MOZPO NSZZ „Solidarność” w Piszu

W dniu 29 stycznia 2020 r. w MEN odbyło się spotkanie Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania  NSZZ „Solidarność” reprezentowali w nim: Monika Ćwiklińska, Tomasz Gryczan i Henryk Domian. Tematem posiedzenia było omówienie propozycji zmian w przepisach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli.

Przedstawiciele ministerstwa przypomnieli, jakich zmian prawnych dokonano w ww. przepisach w 2016 i 2019 roku i czym były one podyktowane. Następnie podano dane statystyczne dotyczące liczby postępowań dyscyplinarnych W dalszej części spotkania przedstawiciele związków zawodowych i samorządów dyskutowali na temat propozycji zmian przepisów, jakie dotarły do MEN  (w załączeniu fotografie prezentowanych slajdów oraz materiał do dyskusji przekazany przez ministerstwo).

Henryk Domian powołując się na swoje 30-letnie doświadczenie w pracy przy ok. 200 sprawach wskazał na liczne patologie w pracy rzeczników i komisji dyscyplinarnych, zwłaszcza w okresie ostatnich 10 lat. Zauważył, że istniejące aktualnie przepisy są w dużej mierze wykorzystywane do pozbywania się niewygodnych nauczycieli lub dyrektorów. Stwierdził, że jeśli przepisy te miałyby obowiązywać w takim jak dziś kształcie, to właściwszym byłoby ich uchylenie w całości.

Tomasz Gryczan przedstawił stanowisko KSOiW odnosząc się do poszczególnych propozycji zawartych w materiale. Negatywnie ocenił rozdział 10 ustawy Karta nauczyciela jako sprzeczny z zasadami techniki prawodawczej, a procedurę odpowiedzialności dyscyplinarnej określił jako zbyt obszerną i skomplikowaną. Wskazał na nielogiczność zapisu ust. 2 w art. 75 KN i skrytykował przepis ust. 2a jako mechanizm bezrefleksyjnej denuncjacji nauczyciela do rzecznika dyscyplinarnego w sytuacji podejrzenia popełnienia czynu naruszającego prawa i dobro dziecka. Wyraził zdanie, że w przypadku pozostawienia ww. przepisów ust. 2a art. 75, należy wydłużyć czas w celu rozpoznania sprawy przez dyrektora lub organ prowadzący. Mecenas Gryczan negatywnie ocenił propozycję rozszerzania katalogu kar określonych w art. 76 KN.

W związku z tym, że podczas spotkania omówiono tylko 4 pierwsze propozycje przedstawionego materiału, dalszą dyskusję przeniesiono na kolejne spotkanie, które odbyć ma się nie wcześniej, niż za dwa tygodnie. (prezentacja)

Minister D. Piontkowski zwrócił się do obecnych stron dyskusji o przygotowanie propozycji katalogu przewinień dyscyplinarnych i adekwatnych do nich kar.

Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” dementuje nieprawdziwe informacje rozpowszechniane przez niektóre media. 

Oświadczamy,  iż w styczniu b.r. nie odbyła się Rada KSOiW i nie zostały przyjęte żadne stanowiska Krajowej Sekcji w sprawie pragmatyki zawodowej nauczycieli, w tym o odpowiedzialności dyscyplinarnej. Takie stanowiska będą przyjęte podczas pierwszego w 2020 roku posiedzenia Rady KSOiW w Płocku 12 lutego.

Nieprawdziwa jest również informacja o tym, że KSOiW przedłożyła ministerstwu edukacji propozycję likwidacji Rozdziału 10 KN statuującego odpowiedzialność dyscyplinarną nauczycieli, a niekorzystne zmiany prawne czyli art. 75 KN ust. 2a są konsekwencją podpisanego porozumienia z 7 kwietnia 2019 r. pomiędzy NSZZ „S” a rządem RP, co sugerował w swoich wystąpieniach podczas obrad Zespołu wiceprezes ZNP K. Baszczyński.

Monika Ćwiklińska

Rzecznik prasowy

KSOiW NSZZ „Solidarność”