MOZPO NSZZ „Solidarność” w Piszu

w dniu 07.04.2016 r. (czwartek) o godz. 15:30
w ZSO w Piszu, ul. Sikorskiego 1

Porządek Zebrania:
1. Otwarcie WCZ MOZPO NSZZ „Solidarność” w Piszu /Przewodniczący/ Mirosław Zduńczyk.
2. Zatwierdzenie porządku zebrania. /Przewodniczący/ Mirosław Zduńczyk.
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania i protokolanta /Przewodniczący/ Mirosław Zduńczyk (głosowanie jawne, większością głosów).
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej /Przewodniczący Zabrania/.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Prezydium MKO.
– Przewodniczący Mirosław Zduńczyk;
– Sprawozdania Skarbnika – Dorota Gajda;
– Sprawozdania Komisji Rewizyjnej – Ewa Obiedzińska-Werra.
6. Podjęcie Uchwał w powyższych sprawach:
– sprawozdania Przewodniczącego, Skarbnika, Komisji Rewizyjnej;
– Absolutorium dla MKO MOZPO NSZZ „S” w Piszu za 2015 r.
7. Informacja dotycząca propozycji Prezydium MKO w sprawach finansowych:
– rozwój i promocja związku / Dzień Komisji Edukacji Narodowej – 14 X 2016. Ustalenie kwoty dofinansowania/;
– szkolenia związkowe /Kodeks Pracy, SIP, Mobbing, Skarbnik, Ogólnozwiązkowe, dot. rozwoju/;
– imprezy kulturalne /Dzień Nauczyciela, teatr, wycieczka/.
8. Sprawy różne: prawnik w Olsztynie (wtorek), w Ełku (środa).
9. Wolne wnioski i dyskusja.
Prezydium MKO